Myyntiehdot

21.11.2023

1. Soveltamisala

1.1. Näitä yleisiä tarjous- ja toimitusehtoja noudatetaan tilattaessa ja toimitettaessa tuotteita Suomeen, jollei kirjallisesti erikseen toisin sovita.

1.2. Nämä ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi Mainosnerg Oy:n (jäljempänä “Mainosnerg”) ollessa myyjänä elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa.

2. Tarjous ja hinta

2.1. Tarjous on voimassa 30 päivää. Tarjoukseen sisältyviksi luetaan ne sitoumukset, jotka Mainosnerg on kirjallisesti antanut ostajalle. Maksut, hinnat ja veloitukset sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

2.2. Valuuttakurssien sekä tullien, tavara- ja valmisteverojen ja muiden vastaavanlaisten maksujen korotukset, tai uudet vastaavanlaiset maksut, oikeuttavat Mainosnergin heti hinnankorotukseen.

2.3. Mainosnerg Oy pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin sekä oikeuden korjata mahdolliset hinnoitteluvirheet.

3. Maksun suoritus ja vakuus

3.1. Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa toimituspäivästä. Viivästyneelle suoritukselle on ostaja velvollinen suorittamaan 7,0% vuotuista viivästyskorkoa laskettuna eräpäivästä maksupäivään. Käteisalennusta ei myönnetä.
3.2. Tavara on Mainosnerg Oy:n omaisuutta, kunnes kauppahinta on täysin maksettu.

4. Toimitusaika ja viivästyminen

4.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin Mainosnerg on vahvistanut tilauksen tai saanut ostajan vahvistuksen tarjoukselleen. Toimituspäivä on se päivä, jolloin Mainosnerg on asettanut tuotteen ostajan käytettäväksi kohdassa 4.1 tarkoitetulla tavalla. Jos ostaja lisäämällä tai muuttamalla tilaustaan tai jollain muulla tavalla vaikuttaa Mainosnergin mahdollisuuksiin noudattaa sovittua toimitusaikaa, pidennetään sitä kohtuullisessa määrin.

4.2. Jos toimitus tai osatoimitus myöhästyy enemmän kuin kolmanneksella sovitusta toimitusajasta ja vähintään kolmella viikolla eikä myöhästyminen johdu ostajasta johtuvasta seikasta, on ostaja oikeutettu purkamaan kauppa myöhästyneen toimituksen osalta. Kaupan purkaminen on suoritettava heti kirjallisesti. Muussa tapauksessa ostaja ei voi vedota purkuperusteeseen.

4.3. Toimituksen myöhästyminen oikeuttaa vahingonkorvaukseen vain, jos kaupan osapuolet ovat sopineet tästä erikseen kirjallisesti.

5. Reklamaatiot

5.1. Jos ostaja huomaa tuotteita vastaanottaessaan, että koko sovittua määrää ei ole toimitettu, on ostajan ilmoitettava tästä Mainosnergille välittömästi. Toimitettaessa sellaisia tuotteita, joita Mainosnerg ei itse varastoi, vaan jotka se hankkii tilauksen jälkeen (ns.tehdastoimitus), on Mainosnerg oikeutettu ylittämään tai alittamaan tilatun määrän korkeintaan 10 prosentilla. Eritelty kirjallinen reklamaatio puuttuvasta määrästä tulee toimittaa Mainosnergille kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.

5.2. Mahdollisesta tuotteen virheellisyydestä tulee ostajan ilmoittaa Mainosnergille viipymättä kirjallisesti. Eritelty kirjallinen virhereklamaatio tulee toimittaa Mainosnergille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.

5.3. Mainosnerg ei vastaa puuttuvasta tavaramäärästä tai tuotteen virheestä, mikäli ostaja ei ole reklamoinut näistä edellä kohdissa 5.1. ja 5.2. mainitulla tavalla.

6. Palautukset

6.1. Virheellistä tuotetta ei saa palauttaa ennen kuin Mainosnerg on antanut palautusluvan ja -ohjeet. Ilman lupaa palautettuja tuotteita ei vaihdeta tai lunasteta.

6.2. Mikäli tuote on palautettu ostajasta riippumattomasta syystä ja Mainosnergin antamien palautusohjeiden mukaisesti, maksaa Mainosnerg palautuksesta johtuvat lähetys- ja rahtikulut. Muussa tapauksessa näistä kuluista vastaa ostaja.

6.3. Tuote on aina palautettava alkuperäispakkauksessaan, jota on seurattava joko Mainosnergin lähetteen kopio tai muu lähetysluettelo, josta ilmenee: palautuksen hyväksyneen Mainosnergin yhteyshenkilön nimi, palautuksen syy, tuotekuvaus, palautettava määrä Mainosnergin lähetteen tai laskun numero.

7. Ylivoimainen este (force majeure)

7.1. Mainosnerg ei vastaa siitä, että toimituksen suoritus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy sodasta, kapinasta, vienti- ja tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Mainosnergin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ja Mainosnergin tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

8. Välimiesmenettely

8.1. Kaikki erimielisyydet Mainosnergin ja ostajan välillä, jotka koskevat myyntisopimuksen laatimista, tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan vahvistamien sääntöjen mukaista välimiesmenettelyä käyttämällä. Riidan osapuolet voivat sopia asian jättämisestä yhden välimiehen ratkaistavaksi. Jollei välimiesoikeuden jäsenistä tai ainoasta välimiehestä päästä yksimielisyyteen, nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta ko henkilön. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Riitaisuuksien ratkaisemisessa sovelletaan Suomen lakia. Mainosnergilla on kuitenkin aina oikeus vaatia toimitukseen perustuvan kauppahinnan tai muun maksun suorittamista yleisessä tuomioistuimessa.